ОТЧЕТ за качеството на предоставяните обществени електронни услуги

О Т Ч Е Т
за качеството на предоставяните обществени електронни съобщителни услуги чрез постигнатите стойности на параметрите посочени в приложение № 5 към чл. 38 от „Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения“

Параметър Измерване Стойност Мерна единица
Време за първоначално свързване към мрежата за фиксиран достъп до интернет (Supply time for Internet access) Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99 % от заявките за включване на услугата. 2 дни
Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато е 99% %
дни
Процент на жалбите относно коректност на сметките за фиксиран достъп до интернет (Bill correctness complaints) Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки 0 %
Време за отстраняване на повреди за фиксиран достъп до интернет (Fault repair time for fixed access lines) Времето, за което най-бързите 80 % и 95 % от валидните неизправности за достъп са отстранени 5 час
Процентът на отстранените неизправности, по всяко време, посочено от доставчика на услуги като целева стандартна точност за спазване на уговорките за ден и час 99 %
Постигната скорост на предаване на данни (Data transmission
speed achieved)
Максимална постигната скорост на предаване на данни 99000 kbit/s
Минимална постигната скорост на предаване на данни 10000 kbit/s
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението 2 ms
Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Стандартното отклонение на закъснението 1 ms
Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0,01 %

 

Download Now